/>
loading...

Histamin - Hudbesvär - Klåda - Luftvägsbesvär - Migrän - ADHD - Celiaki

Står du i en återvändsgränd där dina prover för allergier/intoleranser inte visar något? Du vet att något är fel, du känner dig sjuk och har symtom på att något är fel, men enligt din läkare är du frisk. Då ska du noga läsa detta inlägg!

Histamin eller imidazoletylamin (C5H9N3), är ett hormon och en signalsubstans, som framför allt är verksam i immunförsvaret. Kemiskt sett är det en biogen monoamin och imidazol. Det är också verksamt vid allergier. Histaminet upptäcktes av Henry Dale 1910.

Histamin bryts antingen ner av DAO-enzymet (Diaminoxidas) i tarmen, eller av HNMT-enzymet (histamin-N-metyltransferas) direkt i cellen. Diagnosen histaminintolerans ställs vanligtvis genom att en nedsatt DAO-aktiviet fastställs via ett blodprov. Vad man i Sverige mer eller mindre aldrig tar hänsyn till är att även ett påverkat HNMT-enzym kan leda till histaminintolerans.

Vid celiaki, ulcerös kolit och IBD har man märkt en ökad intolerans mot histamin. Hos många som diagnostiserats för celiaki och som börjat leva ett liv med glutenfri kost, har emellertid upplevt att de tål allt mindre av sådant de kunnat äta tidigare.

Förklaringen kan ligga i att när tarmen läkt på en glutenfri kost så kan produktionen av enzymet diaminoxidas i tarmen störts så att mindre av detta enzym produceras (läs mer lägre på sidan om diaminoxidas DAO).

Samma fenomen med rubbningar i matsmältningsapparaten vid läkning från gluten kanske berör många som haft celiaki, som gått över till glutenfri kost men som helt plötsligt kan uppvisa brist på vitamin B12. För att kroppen ska kunna uppta vitaminet måste det först bindas till ett enzym som heter intrinsic factor (på svenska ibland kallat inre faktor).


Intrinsic factor produceras av de s.k. parietalcellerna i magsäckens slemhinna. Efter att B12-vitaminet har bundits till intrinsic factor transporteras det till tunntarmens sista del, där det upptas i kroppen. Om magsäckens slemhinna har atrofierat (förtvinat) produceras ingen intrinsic factor och B12-vitaminet kan därför inte upptas av tunntarmen utan åker ut med avföringen.

Det samma gäller en skadad slemhinna i tunntarmen som inte kan absorbera B12. Det händer att tarmslemhinnor inte läker fullt ut på en glutenfri kost.Histaminet utsöndras kontinuerligt, men extra mycket vid vissa tillstånd, och endast i vaket tillstånd. Det agerar på många plan i kroppen och nervsystemet.

Det påverkar immunförsvaret, mag-tarmsystemet, glatt muskulatur, glykoneogenes och som frisättare av signalsubstanser. I centrala nervsystemet påverkar histaminet vakenhet och nyfikenhet, samt inlärning, minne och dygnsrytmen.

Glatt muskulatur påverkas av histamin bland annat i form av kontraktion i andningsorganen. När H1 aktiveras orsakar histaminet svullnad av till exempel slemhinnor. Svullnaden ökar genomsläpplig-heten, varigenom vita blodkroppar lättare kan tränga in i vävnaden.

Detta sker alltid och reglerar blodgenomströmningen, men i extra hög grad vid infektioner där det förhöjda histaminet ger upphov till flera av symtomen för inflammation.

Vid allergier utsöndras histamin från mastcellerna, när mastcellerna reagerar på antigener. I det sammanhanget orsakar histamin rinnsnuva, hudutslag, svullnader, andnöd, med mera. Biogena aminer förekommer i en rad livsmedel som är kända att orsaka symtom hos känsliga individer.

En möjlig orsak till detta är att tarmens normala skydd mot biogena aminer är defekt eller hämmat. För att biogena aminer skall kunna bildas måste livsmedlet innehålla fria aminosyror. Livsmedlet kan antingen i sig innehålla fria aminosyror, som till exempel tonfisk, eller så kan dessa bildas, på grund av bakteriell nedbrytningen av livsmedlet.

Histamin

Histamin är det amin som är mest känt som orsak till överkänslighets och förgiftningssymtom via livsmedel. När histamin från livsmedel absorberas från tarmen uppstår en kraftig kapillärvidgning, vilket kan leda till en blodtryckssänkning och hjärtklappning. Ett intag av 500 mg histamin kan vara toxiskt för en normal vuxen människa, medan symtom kan uppstå vid 25-100 mg hos känsliga individer.

Tyramin från livsmedel kan ge högt blodtryck, feber, svettningar och kräkningar, och misstänks också kunna utlösa migrän.


Serotonin har kärlsammandragande effekt. Flera studier antyder att serotoninhalten i blodcirkulationen har en avgörande betydelse vid migrän.

Putrescin och kadaverin finns i livsmedel som befinner sig i stark nedbrytning, och som då också oftast smakar dåligt. Putrescin och kadaverin kan accentuera effekter av andra aminer, då dessa har en starkare affinitet till aminernas inaktiveringsenzymer

På så sätt blockerar de nedbrytningen av övriga biogena aminer.
Biogena aminer i olika livsmedel:

Ost

I ost frigörs aminosyrorna histidin och tyrosin vid den normala nedbrytningen av ostens protein under mognaden. Några av bakteriestammarna som finns i opastöriserad mjölk kan bilda biogena aminer. Därför innehåller ost tillverkad av opastöriserad mjölk normalt histamin och tyramin.

I ost av pastöriserad mjölk kan aminerna förekomma på grund av kontamination av bakterier med förmåga att bilda biogena aminer. I flertalet ostsorter har smaken samband med innehållet av biogena aminer. Alla lagrade ostar har ett innehåll av biogena aminer.


Fisk

Scombroidfiskar, till exempel tonfisk och makrill, innehåller stora mängder histidin i fri form, vilket gör att histamin lätt bildas om fisken hanteras olämpligt. I vissa beredda fiskvaror kan histamin och andra biogena aminer bildas under mognadsprocessen. Dessa aminer bidrar ofta till önskad smak på produkterna.
Vin

I vin är det främst histamin som orsakar symtom. Även om halterna av histamin i vin är förhållandevis låga kan reaktionerna bli kraftiga, eftersom alkohol ökar tarmpermeabiliteten, samt hämmar katabolismen av histamin. Putrescin och kadaverin kan också förekomma i vin, framför allt i röda viner, vilket eventuellt också kan stärka histaminets effekt.

Ett glas vin kan hos känsliga personer vara tillräckligt för att orsaka migrän eller andra symtom typiska för biogena aminer. Tarmens normala skyddsmekanism mot biogena aminer omfattar enterocyter, mukoproteiner samt den enzymatiska aktiviteten i tarmen. De biogena aminerna bryts främst ner i tarmen av de specifika enzymsystemen monoaminoxidas, MAO, och diaminoxidas, DAO.

Dessa mekanismer är oftast tillräckliga för att oskadliggöra intag av biogena aminer från kosten. Nedbrytningsprodukterna utsöndras, och biogena aminer i födan orsakar därför normalt inga problem.

De som har brist på enzymet diaminoxidas (DAO) som bryter ner histamin eller de som är känsliga för histamin av annan anledning bör förutom de biogena aminer som innehåller histamin även akta sig för födoämnen som är histaminfrisättande. Har man brist på dessa enzym så kan man därför få allergi liknande symtom när man äter föda som innehåller dessa ämnen.
Exempel på symtom är blodtryckssänkning, hjärtklappning, huvudvärk, röda ögon, rinnande näsa, illamående, kräkningar, buksmärtor, astmaliknande besvär, yrsel, mun- och svalgsymtom och hudutslag. Symtomen kommer ofta med fördröjning, ibland kan det tom dröja upp till någon dag efter att man fått i sig ämnena.

Mer än 95 procent av kroppens totala DAO-aktivitet finns i tarmepitelet. DAO-aktiviteten ökar successivt från duodenum till ileum, men är låg i kolon. Lokaliseringen av MAO är däremot högst i duodenum och kolon. Detta innebär att där DAO-aktiviteten i tarmen är låg eller obefintlig är MAO-aktiviteten hög, vilket ger hela tarmen ett skydd mot biologiskt aktiva aminer.

DAO-aktiviteten i tarmen tycks vara den begränsande faktorn i histaminnedbrytningen, vilket avgör inaktiveringshastigheten av histamin från kost eller från frisatt histamin i tarmen.

Reaktion på biogena aminer kan alltså ske då kroppens normala omhändertagande av biogena aminer är hämmat eller på något sätt defekt, eller om biogena aminer intas i extremt stora mängder.
Stress och diarré

När det gäller plötsliga magsmärta och diarré i samband med akut stress, så är det en hormon som ligger bakom den plötsliga oredan i tarmen. Stressen gör att hormonen, som kallas CRH, utlöses i en del av hjärnan, hypotalamus. CRH påverkar cellerna i tarmen. En typ av celler, mastcellerna innehåller bland annat histamin. Mastcellerna är känsliga för CRH och när de utsätts för det förlorar de sin skyddsbarriär och det histamin de innehåller läcker ut i tarmen.

Vissa födoämnen har förmåga att stimulera kroppen till att själv frisätta histamin utan att det handlar om en immunologisk reaktion. De födoämnen som har den här förmågan är ananas, citrusfrukter, choklad, fisk, fläskkött, jordgubbar, papaya, skaldjur, spenat, tomater och äggvita.

Diminoxidas (DAOSIN)

Österrikiska forskare har utvecklat en intressant patenterad produkt som innehåller enzymet DAO (diaminoxidas). Produkten finns i form av kapslar (Daosin) och bör tas regelbundet före måltid eller vid behov. En ny vetenskaplig studie stödjer att tillförsel av diaminoxidas leder till statistisk signifikant minskning av symtombördan vid histaminintolerans.

Tidigare studier talar för att vissa diagnoser är intressanta ut DAO-synpunkt. Både vid nässelutslag (urtikaria) och atopiskt eksem har man funnit låga nivåer av DAO i blod.

Histamin kan oskadliggöras via flera metabola vägar. Enzymet diaminoxidas (DAO) som normalt produceras i tunntarmen är kroppens viktigaste vapen för att bryta ner histamin och andra biogena aminer i maten. Bristande förmåga att producera enzymet DAO i tarmen tycks vara den begränsande faktorn för att kunna bryta ner histamin.

Detta faktum avgör hur snabbt histamin från kost eller från frisatt histamin i tarmen inaktiveras.

Aktiviteten av DAO kan vara reducerad i tarmen hos vuxna med födoämnesallergier och kroniska diarréer. Vad gäller lokal förekomst av DAO i tarmen och ytterligare studier med väl karakteriserade patienter är viktiga. Histaminos och histaminintolerans är benämningar som föreslagits på de symtom som större mängder histamin orsakar hos känsliga individer.

Faktorer som medverkar till att reaktioner uppstår vid intag av histaminhaltig föda:
•Intag av livsmedel med så höga halter biogena aminer att nedbrytningen (katabolismen) inte är tillräckligt snabb.
•Ökad genomsläpplighet av aminer genom tarmslemhinnan på grund en läckande tarm, av alkohol eller andra tarmirriterande födoämnen.
•Förändrad eller skadad produktion av diaminoxidas i tarmslemhinnan.
•Alkohol och föda som innehåller biogena aminer kan hämma kroppens egen produktion av enzymet DAO (diaminoxidas).

Sjukhistorian (anamnesen) vid histaminintolerans är mer eller mindre typisk men liknar oftast den klassiska allergin.Allergitester mot det misstänkta födoämnet är negativt. En viss skillnad är att biogena aminer utlöser symtom vid mycket olika doser. ”Jag tål ibland och ibland inte, jag förstår inte varför?”

Festmåltider med goda ostar, salami och rött vin förekommer ofta i patientens berättelse, för att inte tala om en pizza med ”allt på” (ost, salami, tonfisk) kompletterat med rött vin.Möjligen kan man i svårbedömda fall få en viss vägledning med hjälp av analys av DAO i blodprov (serum).
Vid histaminförgiftning får man akuta och mera uttalade symtom. Exempel på histaminförgiftning är när en patient söker akut vård efter att ha ätit en tonfiskpizza och samtidigt druckit rödvin.

En stund efter måltiden får patienten symtom som rodnad i ansikte och, på bröstet, nässelutslag, magknip, diarréer och dessutom diffus andnöd. Tonfisk, som är en makrillfisk innehåller stora mängder histidin i fri form, vilket gör att histamin lätt bildas om fisken hanteras olämpligt. Burken med tonfisk har kanske förvarats med öppet lock några dagar så att tillväxten av vissa bakterier har gynnats.

Vid mildare symtom talar man om histaminos eller histaminintolerans. En kanske bättre benämning är att vissa har ökad känslighet för biogena aminer eftersom inte bara histamin är orsaken till symtomen. Symtom som kan utlösas vid överkänslighet vid histaminintolerans:
Mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, buksmärtor, gaser, ballongmage och diarré), hudbesvär (eksem, nässelfeber, flush, klåda, rodnad), huvudvärk och migrän, astmaliknande besvär, nästäppa, nysningar, rinnande näsa, hjärtklappning hjärtarytmier, blodtrycksfall, brännande känsla i mun och svalg, yrsel, andra allergiliknande symtom.


Något som ofta drabbas är bronkernas slemhinnor eftersom histamin spelar en stor roll där och HNMT är den huvudsakliga nedbrytningsvägen. Detta kan leda till ett permanent behov att hosta och mycket jobbig och torr rethosta. Beroende på histaminbelastning kan detta hålla i sig i flera veckor, månader.

Även i stressituationer kan det leda till upprepad hosta, ett behov att harkla sig. Även bronkit och bihåleinflammation gynnas.

Histamin vidgar blodets kapillärer och gör dem genomsläppligare. Detta kan gå så långt att även plasma och t.o.m. blod kan utsöndras. I extrema fall kommer rätt mycket blod när man snyter sig.
Forskning tittar nu på vissa barn med ADHD och exponeringen för livsmedelsfärger där man sett att det kan frigöras histamin vid exponering, kanske inte till en grad att det utlöser en allergisk reaktion med t.ex nässelutslag, utan där det istället eventuellt skulle kunna påverka beteende eller impulsivitet.

Väldigt många som lider av glutenintolerans/celiaki eller kaseinintolerans brukar ofta ha problem med histaminbesvär i någon form, som röda kliande utslag eller klåda på kroppen.

DAO-provet ändå viktigt att försöka övertala sin läkare att få ta, det kan vara en god vägledning för många där inga andra intoleranser /överkänsligheter går att påvisa i prover...

*Vill du veta mera i ämnet, hur kosten påverkar våra kroppar och upphovet till moderna sjukdomar?

Läs då böckerna "Gluten och mjölk" som går ordentligt på djupet runt vår kost och sjukdomar, allt uppbyggt på vetenskaplig fakta och står på en stabil grund. Böckerna bildar ett omfattande uppslagsverk över kostrelaterade sjukdomar och är på ca 1300 sidor tillsammans. Du hittar böckerna billigast och med snabba leveranser hos: Sundhetsbutiken


Iklan Atas Artikel

https://mesinmotor12.blogspot.com/

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

postingan klan

loading...

Iklan Bawah Artikel

loading...